Humanitas - Aanbieder namens organisatie & Vrager namens organisatie

Lid sinds: 23 april 2013

Plaats:
West (Roosendaal)
Even voorstellen:
Humanitas is een landelijke organisatie met afdelingen in veel gemeenten.
Humanitas werkt in hoofdzaak met vrijwilligers. Zij voeren de dienstverlening uit voor 'deelnemers' (klanten).
Na een zorgvuldige intake wordt een deelnemer gekoppeld aan een vrijwilliger. De dienstverlening is meestal van wat langere duur. De vrijwilligers zijn goed opgeleid en worden goed ondersteund door de lokale afdeling, door het districtskantoor en door het landelijk bureau.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de dienstverlening dienen contact op te nemen met Humanitas Afdeling West-Brabant West.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de coördinator van het desbetreffende project.
U kunt ook met de afdeling contact opnemen als u vrijwilligerswerk zoekt in de sfeer van sociaal-maatschappelijke dienstverlening.
--

Humanitas Afdeling West-Brabant West
Badhuisstraat 18
4703 BH Roosendaal
telefoon: (0165) 59 99 36
email: wbw@humanitas.nl
website: www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west
facebook:https://www.facebook.com/humanitaswestbrabantwest/
instagram:https://www.instagram.com/humanitas_westbrabantwest/
--

De afdeling West-Brabant West voert de volgende projecten en activiteiten.
--

Taalmaatjes:
Deelnemer en vrijwilliger aan de slag met de Nederlandse taal.
Dit project is voor allochtone vrouwen en mannen die hun Nederlands willen verbeteren. Het animo onder allochtone vrouwen en mannen is zo groot dat er een wachtlijst is ontstaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar Nederlands sprekende vrijwilligers die als Taalmaatje gekoppeld willen worden.
Doel: het vergroten van de woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van allochtone vrouwen en mannen.
Als taalmaatje help je een allochtone vrouw of man met het verbeteren van haar/zijn Nederlands. Je kunt met elkaar praten, lezen, televisie kijken en/of wandelen en zo Nederlands oefenen. Je wordt voor een jaar gekoppeld en je ziet elkaar 1x per week gedurende 1 tot 2 uur. Je kunt zelf je tijd indelen en de afspraken met je maatje maken. Een coördinator vanuit Humanitas ondersteunt en begeleidt je gedurende deze periode. Er worden ook trainingen gegeven en er worden groepsbijeenkomsten met andere vrijwilligers (en soms deelnemers) georganiseerd.
--

Taalmaatjes binnen het basisonderwijs:
Het gaat bij dit project om het vergroten van de betrokkenheid van ouders door middel van ondersteuning bij taal, ontmoeting en participatie binnen de basisschool waar hun kinderen onderwijs ontvangen.
Een koppel wordt gevormd door een deelnemer en een vrijwilliger. De deelnemer heeft een of meer kinderen op de basisschool en spreekt de Nederlandse taal onvoldoende om zaken aangaande school goed te begrijpen.
De vrijwilliger is bekend met zaken die op school spelen, spreekt voldoende Nederlands om dat aan de deelnemer duidelijk te maken.
Een koppel zal binnen de periode van een half jaar 20x bij elkaar komen om onder andere over het door de deelnemer gekozen doel te praten en daar actief mee om te gaan. Daarnaast zal er minimaal 1x een (extra) gesprek zijn met de leerkracht. Ouders die deelnemen aan dit project zullen ook iets terugdoen voor de school zoals helpen bij een activiteit.
--

Maatjesproject:
Het Maatjesproject is een 1-op-1 koppeling van een vrijwilliger aan iemand, die op bepaalde punten in zijn/haar leven een maatje nodig heeft.
De voorbeelden van dit soort initiatieven zijn legio: het kan gaan om het ondernemen van een activiteit, het aangaan van sociale contacten, het bieden van emotionele steun of een luisterend oor. De kracht van het maatjescontact is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterkt. Het maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander.
--

Gezinsondersteuning (GO):
In elk gezin komen wel eens spanningen voor. Die kunnen het gevolg zijn van ziekte, financiële problemen, het gedrag van de kinderen, overbelasting, werkloosheid, relatieproblemen of eenzaamheid. Spanningen die ertoe kunnen leiden dat de opvoeding van de kinderen ineens te veel wordt.
Soms is professionele hulp noodzakelijk. Maar in heel veel gevallen kunnen vrijwilligers van Gezins-Ondersteuning helpen de problemen op te vangen.
Het doel van GO is het ontlasten en versterken van de ouder zodat die weer een ontspannen ouder kan zijn. De coördinator van Humanitas bespreekt bij jou thuis wat GO voor jou kan betekenen. Daarna wordt een vrijwilliger gezocht die het beste bij jou past.
Onze vrijwilligers zijn ervaren opvoeders en bieden jou ondersteuning, vriendschap, een luisterend oor en praktische hulp voor jou en jouw kinderen. Zij zijn uitdrukkelijk géén huishoudelijke hulp en/of oppas.
GO ondersteunt gezinnen met kinderen tot 17 jaar, dus ook jongeren kunnen een beroep op ons doen.
--

Mentormaatjes:
Ondersteuning van leerlingen bij de ontwikkeling van sociale, cognitieve en emotionele vaardigheden.
Humanitas MentorMaatjes bied leerlingen een extra steuntje in de rug door een externe mentor.
Bij mentoring in het onderwijs gaat het om de begeleiding van een leerling van 10 t/m 18 jaar door een ervaren persoon van buiten de school, de mentor. Mentoren zijn ongeveer 18 tot 35 jaar, ze zijn HBO geschoold of ze zijn nog met een opleiding bezig en zetten zich gemiddeld een dagdeel per week in voor een leerling. In wekelijkse individuele gesprekken ondersteunt de mentor de leerling een schooljaar lang bij het functioneren op school.
Het belangrijkste aspect van mentoring is sociaal-emotionele begeleiding.
Mentoring is bedoeld voor twee typen leerlingen:
* Leerlingen die slecht presteren of problemen ondervinden op school;
* Leerlingen die met wat extra steun een hoger onderwijsniveau aankunnen.
--

Thuisadministratie:
Het project thuisadministratie is gericht op het ondersteunen van mensen die door diverse omstandigheden moeite hebben met het bijhouden van hun persoonlijke administratie. Hierbij valt te denken aan mensen die op een uitkering aangewezen zijn, ouderen die de AOW-leeftijd bereiken, mensen die vanuit het buitenland naar Nederland gekomen zijn, mannen/vrouwen van wie de partner door overlijden of scheiding is weggevallen of omdat zelfstandig wonende jongeren uit huis gezet dreigen te worden in verband met huurschulden.
Soms zijn zij niet in staat om zelf hun administratie op orde te houden, waardoor het overzicht kwijt raakt en er schulden kunnen ontstaan, waar men zelf niet meer uitkomt.
De coördinator voert het eerste gesprek, de intake, dat bij de hulpvrager thuis wordt gehouden. Er wordt tijdens deze intake een inschatting gemaakt van de omvang van het administratieprobleem en de eventuele relatie met andere problemen. Na de intake beoordeelt de coördinator of de hulpvrager in aanmerking komt voor ondersteuning bij Humanitas, of dat hij doorverwezen moet worden naar een professionele instelling. Wanneer de hulpvrager ondersteuning krijgt van Humanitas, bepaalt de coördinator aan welke vrijwilliger deze wordt gekoppeld.
Het uiteindelijke doel is dat de hulpvrager na maximaal één jaar in staat is zelfstandig verder te gaan. De hulpvrager wordt tot deze tijd geleerd het zelf te doen en zelf financiële beslissingen te nemen.

  • Deze gebruiker is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Roosendaalvoorelkaar
  • Humanitas is eerder via deze website geholpen
  • Humanitas heeft eerder via deze website geholpen
  • Humanitas heeft één aanbeveling ontvangen

Profielfoto van Humanitas

gezinsondersteuning

Humanitas West-Brabant West

Wil je graag je hart even luchten rondom de opvoeding van je kind(eren) ? Ervaren vrijwilligers van Humanitas staan voor je klaar. Ze b...

Humanitas
85% profielsterkte
Aangesloten bij:
Humanitas West-Brabant West